featured-image

พรบ

 

ความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. นั้นจะคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ และจักรยานยนต์ โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

เป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้เลยโดยไม่สนว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด สามารถเบิกได้ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

 1. ค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ สามารถเบิกได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท (จ่ายตามจริง)
 2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ(พิการ) สามารถเบิกได้ 35,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทน

ผู้เคลมประกันจะได้รับค่าสินไหมทดแทนหลังจากได้รับการพิสูจน์ แล้วว่าเป็นฝ่ายถูกตามกฎหมาย โดยสามารถเบิกได้ดังนี้

 1. ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดคนละ 80,000 บาท
 2. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ(พิการ)ถาวร คนละ 300,000 บาท
 3. กรณีสูญเสียอวัยวะ
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 300,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
  • สูญเสียนิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป 200,000 บาท
 4. ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล 200 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน)

เอกสาร และขั้นตอนการเบิก พ.ร.บ. 

กรณีบาดเจ็บ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ตัวจริง)

กรณีนอนโรงพยาบาล

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบรับรองแพทย์ (รับรองว่ามีการนอนโรงพยาบาล)

กรณีทุพพลภาพ (พิการ)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ

กรณีเสียชีวิต

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต
2. ใบมรณบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชนทายาท และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นเสียชีวิต เพราะการประสบภัยจากรถ

การยื่นเรื่องเบิกจ่าย

การยื่นเรื่องเบิกจ่ายต้องทำภายใน 180 วัน หลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือวันที่ลงบันทึกประจำวัน โดยสามารถติดต่อได้ที่บริษัทตัวแทนที่ทำ พ.ร.บ. หรือติดต่อบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (โทร. 1791) หรือทำการยื่นเรื่องให้โรงพยาบาลดำเนินการให้

หมายเหตุ :

– ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
– ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
– จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ จาก พรบ.

1.ต่อภาษีรถประจำปี
2.ค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บ
3.ค่าชดเชย กรณีนอนรักษาเป็นคนไข้ใน
4.ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน ทำอย่างไร ?

1.โทรแจ้งตำรวจ 191 เพื่อประสานโรงพยาบาลและกู้ภัย
2.พูดคุยกับผู้บาดเจ็บ กรณีที่ยังมีสติ
3.สอบถามเบอร์ติดต่อญาติพี่น้อง เพื่อแจ้งให้ทางบ้านทราบ
* และหากรถที่ทำประกันภัยควรดำเนินการ (เพิ่มเติม) ดังนี้ *
1.แจ้งเหตุทันทีกับบริษัทประกันภัยที่ทำประกันภัยไว้
2.แจ้งข้อมูลของรถประกัน เช่น กรมธรรม์ ทะเบียนรถ สี ยี่ห้อรถ
3.แจ้งรายละเอียดผู้ขับขี่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์
4.แจ้งระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุให้ชัดเจน เช่น ชื่อถนน จุดที่สังเกตุเห็นได้ชัดหรือสถานที่ใกล้เคียง
5.เปิดไฟฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่สังเกตุเด่นชัดหรือเพื่อความปลอดภัย
6.หลังเกิดเหตุหากมีการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ ให้แจ้งบริษัทประกันภัยทราบทุกครั้งเพื่อความรวดเร็ว
7.ขอชื่อพนักงานรับแจ้งเหตุ หมายเลขรับแจ้ง และชื่อเจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
8.ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเรื่องการประกันภัยใดๆ ติดต่อ สายด่วน 081-885-8388